Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens Diarienummer: Ku2022/00786

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa att lämplig utbildning tas fram och görs tillgänglig 2022–2024 för personer med romsk språk- och kulturkompetens för arbete inom förskola, förskoleklass, skola, fritidshem, vuxenutbildning och socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Statens skolverk ska särskilt ansvara för de delar som rör förskola, förskoleklass och skola. Socialstyrelsen ska särskilt ansvara för de delar i utbildningen som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utbildningen i sin helhet ska bidra till romsk inkludering i enlighet med regeringens strategi (skr. 2011/12:56).

Ladda ner:

Socialstyrelsen och Statens skolverk ska:

 • Undersöka förutsättningarna för lämplig förberedande utbildning
  som avser förberedelse till eftergymnasiala studier samt föreslå hur en sådan utbildning bör organiseras och genomföras. När det gäller
  denna del av uppdraget ska myndigheterna föra en dialog med
  Folkbildningsrådet.
 • Inhämta och sammanställa redogörelser för brobyggarverksamheten från de kommuner och regioner som deltar med brobyggare i utbildningen.
 • Bedöma behovet av brobyggare i kommunala och regionala
  verksamheter såsom skola och socialtjänst.
 • Analysera den samlade brobyggarverksamhetens betydelse och utfallet av genomförda utbildningar.
 • Sprida information om utbildningen i lämpliga kanaler.