Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening Diarienummer: N2021/02991

Publicerad

Regeringen ger Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening. Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppshantering.

Ladda ner:

Kemikalieinspektionen ska utföra uppdraget i samverkan med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kommerskollegium.

Kemikalieinspektionen ska kartlägga och analysera:
− tillgången till kemikalier som är nödvändiga för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening, inklusive prekursorer till dessa kemikalier,

− användningen av dessa kemikalier i olika branscher, och hur efterfrågan kan förväntas utvecklas kommande år,

− de logistiska förutsättningarna, inklusive varuflöden och förutsättningar för transport och lagerhållning och hur dessa påverkar tillgången till dessa kemikalier,

− möjliga åtgärder för en effektiv och hållbar tillgång och för att minska sårbarheter relaterade till möjliga framtida bristsituationer.

Vid behov ska information inhämtas från andra myndigheter, aktörer, relevanta, berörda branscher och näringslivsorganisationer. Kemikalieinspektionen ska löpande informera Regeringskansliet
(Miljödepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Kemikalieinspektionen ska göra en delredovisning av uppdraget gällande de två första punkterna i uppdraget ovan avseende kartläggningen av tillgång och efterfrågan senast den 31 mars 2022 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet). En slutredovisning av uppdraget ska ske den 31 maj 2022.