Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå Diarienummer: U2021/05030

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Stockholms universitet, Umeå universitet, Kungl. Tekniska högskolan och Karlstads universitet att anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå (U2016/02603). Uppdraget förlängs till och med den 31 december 2026. Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan ska anordna utbildningen tillsammans och ha en gemensam antagning. Utbildningen ska anordnas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Ladda ner:

Utbildningen ska anordnas för det antal helårsstudenter som ryms inom de medel som avsatts för utbildningsbidraget som studenterna kan ansöka om enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Lärosätena ska säkerställa att antalet studenter som antas till utbildningen inte medför kostnader för utbildningsbidraget som överstiger de medel som beräknats för respektive budgetår. Kostnaderna för utbildningen (helårsstudenter) ska avräknas inom lärosätenas respektive takbelopp.

Utbildningen ska i första hand ges för sökande med ämneskunskaper i något av ämnena matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik. Om det inte finns tillräckligt med sökande som har sådana ämneskunskaper ska utbildningen även anordnas för personer med ämneskunskaper i något annat bristämne.

Uppdraget innefattar att lärosätena ska administrera och pröva ansökningar om utbildningsbidrag enligt förordningen om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Umeå universitet ska samordna anordnandet av utbildningarna. I samordningsuppdraget ingår att sammanställa och lämna underlag avseende utbildningsbidrag till Statens skolverk för samtliga deltagande lärosäten samt att årligen rekvirera medel i enlighet med instruktioner i regleringsbrev för Statens skolverk.

En redogörelse för utbildningarnas genomförande ska årligen lämnas i lärosätenas årsredovisningar.