Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att ta fram och sprida information om föräldraskapsrättsliga regler Diarienummer: Ju2021/03807

Publicerad

Regeringen ger Myndig­heten för familje­rätt och föräldra­skaps­stöd (MFoF) i upp­drag att ta fram och sprida infor­mation till föräld­rar och blivande föräld­rar om inne­börden av reglerna om föräldra­skaps­presum­tion, digital bekräf­telse av föräldra­skap och hävande av föräldra­skap.

Ladda ner:

Uppdraget ska redo­visas till regeringen (Justitie­departe­mentet med kopia till Social­departe­mentet) senast den 1 februari 2022.