Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Modernare regler för bekräf­telse av föräldra­skap, fader­skaps­under­sök­ningar och för att åstad­komma köns­neutral föräldra­skaps­presum­tion

Publicerad

Det är viktigt att den föräl­dra­skaps­rätts­liga regle­ringen utveck­las i takt med sam­hället i övrigt och är anpas­sad för olika sätt att få barn och bilda familj. I lag­råds­remis­sen föreslår regeringen lag­ändringar i syfte att – med utgångs­punkt i barnets bästa – göra den föräldra­skaps­rättsliga regle­ringen mer modern, jämlik och ända­måls­enlig.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att föräldraskap ska presumeras i fler fall än i dag, vilket innebär att regle­ringen blir köns­neutral och jämlik. Om modern vid barnets födelse är gift eller regist­rerad partner med en kvinna, ska kvinnan auto­matiskt anses som barnets förälder. Mot­svarande ska gälla för fader­skap eller moder­skap för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat köns­till­hörighet.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att reglerna om bekräftelse av föräldra­skap ska moderni­seras och förenklas. Ogifta föräldrar, som är myndiga och folk­bokförda i Sverige, ska ha möjlighet att digitalt bekräfta ett föräldra­skap utan social­nämndens medverkan.

Vidare föreslår regeringen att regle­ringen om fader­skaps­under­sök­ningar ska moderni­seras i syfte att göra den tydli­gare och mer rätts­säker. Regle­ringen görs teknik­neutral och förut­sätt­ningarna för domstol att besluta om rätts­genetisk under­sökning med hjälp av vävnad från en avliden man regleras särskilt. Rätts­gene­tiska under­sökningar vid utred­ning av fader­skap enligt föräldra­balken ska betalas av staten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (8 st)

Laddar...