Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån Diarienummer: U2021/04091

Publicerad

Regeringen ger Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån.

Ladda ner:

Utgångspunkter för uppdraget är följande.

1. Statens samtliga kreditförluster på studielån tagna efter 1988 ska
finansieras via låntagarnas ränta,

2. den nya räntan bör fortsatt bygga på statens upplåningskostnad, på
samma sätt som sker i dag, med ett påslag för att finansiera
kreditförlusterna. Räntan baserad på statens upplåningskostnad och
påslaget ska sättas ned med 30 procent för att motsvara det
skatteavdrag för räntor som finns inom skattelagstiftningen.

3. låntagarnas ökade kostnad för lånet bör efter ansökan i vissa fall
kunna tas ut genom att en ny återbetalningstid beräknas, och

4. den nya räntemodellen ska tillämpas för beräkning av räntan för
budgetåret 2023.

En delredovisning som innehåller eventuella författningsförslag och konsekvenser för låntagarna ska lämnas senast den 1 februari 2022. CSN ska slutredovisa uppdraget senast den 15 april 2022.