Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet Diarienummer: U2021/03837

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet uppdrag enligt nedan.

Ladda ner:

Nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling

Skolverket ska föreslå nationella målsättningar för de skolformer för vilka det i dag inte finns nationella målsättningar och för fritidshemmet. Skolverket ska vid behov föreslå justeringar av befintliga nationella målsättningar (U2018/03428). Skolverket ska vidare ta fram och utveckla delmål och indikatorer för uppföljning och analys av huvudmännens verksamhet och resultaten av denna verksamhet. Skolverket ska även identifiera, sammanställa och utveckla framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Skolverket ska föra en dialog med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolforskningsinstitutet om arbetet med nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Skolinspektionen, SPSM och Skolforskningsinstitutet ska bidra i detta arbete.

Analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän

Skolverket ska ta fram ett analysunderlag för respektive huvudmans resultat i förhållande till delmål och indikatorer. Analysunderlaget ska vara en utgångspunkt för sådana kvalitetsdialoger som ska erbjudas huvudmännen (se nedan). Skolverket ska i detta arbete föra en tidig dialog med Skolinspektionen och SPSM. Skolinspektionen och SPSM ska bidra i arbetet med analysunderlaget.

Kvalitetsdialoger med huvudmän

Skolverket och SPSM ska gemensamt erbjuda huvudmännen inom skolväsendet återkommande kvalitetsdialoger. Skolverket ska vara samordnande myndighet för kvalitetsdialogerna.

Ny lokalisering för Skolverket

Skolverket ska inrätta flera nya kontor och därigenom åstadkomma större spridning och närvaro i landet.