Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad Diarienummer: I2021/02334/I2021/01110

Publicerad

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordinerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska efter dialog med länsstyrelserna välja ut ett begränsat antal projekt som är lämpliga att hantera i uppdraget. Med hänsyn till uppdragets omfattning och tidslängd bör dialogen genomföras skyndsamt. Projekten ska innebära en förstärkning eller utbyggnad av ledningar på transmissions-eller regionnätsnivå. Med projekt avses här ärenden som innefattar byggnation av kraftledning som kräver nätkoncession för linje. Val av antal projekt ska göras med hänsyn till avsatta medel för ändamålet och tidslängd för uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2023.