Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem Diarienummer: S2021/02373

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att se på förutsättningarna för att skapa en infrastruktur för tillsyn- och tillståndsinformation. Funktionen ska kunna lämna ut information ur det nationella registret över hem för vård eller boende, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.

Ladda ner:

Myndigheten samarbetar i uppdraget med Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges Kommuner och Regioner samt Integritetsskyddsmyndigheten.