Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att etablera en nationell teknikparksfunktion i anslutning till European Spallation Source och MAX IV Diarienummer: N2021/00841

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att etablera en nationell teknikparksfunktion med ansvar för att samordna utvecklingen av innovationsmiljön och mötesplatsen vid European Spallation Source (ESS) och MAX IV i området Science Village i stadsdelen Brunnshög i Lund.

Ladda ner:

Vinnova ska identifiera lämplig organisationsform, inrätta ledningsstrukturer, tillsätta en rådgivande grupp för teknikparksfunktionen och utveckla en modell för långsiktig finansiering av verksamheten samt säkerställa att verksamheten vid teknikparksfunktionen utövas i enlighet med EU:s regelverk om statligt stöd och konkurrens.

Arbetet inom ramen för uppdraget ska utgå ifrån den nationella strategin för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (skr. 2017/18:262, bet. 2017/18:UbU4, rskr. 2017/18:46).

Teknikparksfunktionen ska vara en neutral och inkluderande arena, som tillgängliggör och främjar nyttjandet av ESS och MAX IV. Organiseringen av teknikparksfunktionen ska ske tillsammans med företrädare för ESS och MAX IV, existerande infrastrukturer och kompetenser inom och i anslutning till Science Village samt en bred gruppering av lokala, regionala och nationella intressenter. Här ingår universitet och högskolor, forskningsinstitut, mediatorbolag, Science for Life Laboratory, andra nationella och regionala forsknings- och innovationsinfrastrukturer inklusive teknikparker och inkubatorer, statliga och privata forskningsfinansiärer, myndigheter, enskilda företag och branschorganisationer.

Teknikparksfunktionen ska ha Science Village som bas och innefatta nationella noder som är uppkopplade mot lokala instegsmiljöer för att säkerställa dels nyttiggörandet av ESS och MAX IV, dels att Sveriges samlade kompetens och resurser mobiliseras kring anläggningarna. Teknikparksfunktionen bör redan från början organiseras så att den är öppen för internationella aktörer.

Etableringstiden för teknikparksfunktionen bör, med tanke på internationell positionering och konkurrens, vara kort och så långt som möjligt baseras på redan existerande infrastrukturer, aktörer och kompetens. Science Village Scandinavia AB bör ha en central funktion i processen att etablera och utveckla teknikparksfunktionen, i vilken även Big Science Sweden, RISE Research Institutes of Sweden AB och Universitetens referensgrupp för infrastruktur (URFI) förutsätts medverka.

Eventuella kostnader och konsekvenser för berörda statliga myndigheter ska särredovisas. Om förslagen förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, ska Vinnova föreslå hur dessa ska finansieras.

Vinnovas uppdrag avser perioden den 1 mars 2021–1 december 2022. Utgifterna för uppdragets genomförande ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling. För uppdraget får Vinnova använda högst 10 miljoner kronor 2021 och beräknas få använda högst 12 miljoner kronor 2022.

Uppdraget ska delrapporteras till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2021. Organisationen av teknikparksfunktionen ska vara operativ och uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022.