Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att analysera genomförandet av ett intensivår för nyanlända Diarienummer: A2021/00398

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera Arbetsförmedlingens genomförande av ett intensivår för nyanlända inom ramen för etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen har den 14 oktober 2020 fått i uppdrag att införa ett intensivår (A2020/02108). Enligt uppdraget ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår från och med den 15 april 2021.

Ladda ner:

Statskontoret ska inom ramen för uppdraget analysera om syftet med intensivåret uppnås, i enlighet med vad regeringen har gett uttryck för i Arbetsförmedlingens uppdrag om genomförandet. Statskontoret ska analysera genomförandet av intensivåret samt vid behov föreslå hur genomförandet av intensivåret kan utvecklas. Analysen ska röra aspekter som styrning, uppföljning och organisering av arbetet. Fokus för uppdraget är Arbetsförmedlingens genomförande men även regeringens styrning av arbetet bör analyseras.

I uppdraget ingår att studera deltagarsammansättning och urvalsprocess och därmed sammanhängande stöd som Arbetsförmedlingen ger till handläggare. Statskontoret ska även analysera hur jämställdhetsperspektivet genomsyrar intensivåret i alla dess delar och utfall. Vidare ska Statskontoret redovisa och analysera hur deltagarnas intensivår organiseras, vilka insatser och andra aktiviteter som används samt hur insatserna planeras och genomförs. Därtill är det viktigt att belysa samverkan med andra aktörer på nationell och lokal nivå inom ramen för intensivåret. Utöver detta ska konsekvenser för etableringsprogrammet i stort beskrivas. Även arbetsmarknadsutfall för deltagarna ska analyseras och redovisas.

Statskontoret ska i uppdraget beakta reformeringen av Arbetsförmedlingen. Analyser och rekommendationer om intensivåret ska utgå från hur den statliga arbetsmarknadspolitiken är organiserad och utifrån Arbetsförmedlingens uppgifter och uppdrag. Arbetsförmedlingen ska bistå Statskontoret med underlag för genomförande av uppdraget.

Statskontoret ska lämna en delredovisning av uppdraget senast den 25 april 2022 och en slutredovisning av uppdraget senast den 30 januari 2023 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). I delredovisningen ska Statskontoret fokusera på genomförandefrågor. I slutredovisningen ska Statskontoret fokusera på helheten och på arbetsmarknadsutfall.