Uppdrag åt Energimyndigheten att vara nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid samt ta fram ett förslag till avtal Diarienummer: I2020/03419

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, vara ett nationellt centrum för frågor om infångning och lagring av koldioxid, samt ta fram ett förslag till avtal som möjliggör export av koldioxid från svenska verksamheter för långsiktig geologisk lagring och som säkerställer att transport och lagring sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Ladda ner:

Närmare om uppdraget
Energimyndigheten ska, som en del av ordinarie verksamhet, vara ett nationellt centrum för koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och därigenom främja en ändamålsenlig tillämpning av CCS i Sverige. Myndigheten ska ansvara för att planera och driva verksamheten som nationellt centrum och ska föra en kontinuerlig dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) om det planerade och genomförda arbetet.