Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Uppsala universitet att kartlägga myndigheters tillämpning av principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet att inom särskilt angelägna områden göra en kartläggning av myndigheters tillämpning av principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Kartläggningen ska ta sin utgångspunkt i en beskrivning av innebörden av principen om fördragskonform tolkning såsom den anges i den svenska doktrinen. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2017.

Ladda ner:

Uppdraget ska innefatta en redovisning av:

  • om, i vilka fall och hur principen om fördragskonform tolkning tillämpas i domstolsavgöranden och förvaltningsbeslut,
  • om, i vilka fall och hur principen om fördragskonform tolkning beaktas på andra sätt i myndigheters verksamhet,
  • en analys av eventuella orsaker till att principen om fördragskonform tolkning tillämpas i högre eller mindre grad eller inte alls, och
  • en analys av inom vilka rättsområden tillämpningen av principen om fördragskonform tolkning har särskild betydelse för att säkerställa full respekt för Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter.