Skatteförslag i regeringens budgetproposition för 2023

Publicerad

Den 8 november presenterade regeringen sitt budgetförslag för nästa år. Här finns sammanfattad information om de skatteförslag som ingår respektive aviseras i budgeten.

Sänkt skatt på bensin och diesel under tre år

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

För en privatperson som kör 1 500 mil per år med ett fordon som har en förbrukning på 0,6 liter per mil innebär förändringen en besparing på 900 kronor per år.

I förslaget ingår även en mindre skattesänkning på s.k. lågbeskattad olja för att undvika konflikt med EU:s märkningsdirektiv.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslaget.

Promemoria: Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år

Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Syftet med förslaget är att kompensera för de förstärkningar som tidigare har gjorts inom ramen för det ordinarie jobbskatteavdraget och att säkerställa att jobbskatteavdraget även fortsatt utgör en relevant drivkraft för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Skattesänkningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Förslaget ingår i budgeten.

Effekter av jobbskatteavdraget för äldre.pdf

Nuvarande reseavdrag behålls och förstärks

Det nuvarande reseavdraget behålls i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt förstärks avdraget.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  •  Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förstärkningen en årlig skattelättnad på ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Höjningen föreslås mot bakgrund av att avdragsbeloppen inte har ändrats sedan 2008. Därmed motsvarar de inte längre kostnaderna som de är avsedda att täcka.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslaget.

Promemoria: Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil justeras

Även avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs med motsvarande belopp som i reseavdraget, det vill säga till 25 respektive 12 kronor per mil (se rubrik ovan). För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet har remitterat en promemoria där bland annat det här förslaget ingår.

Promemoria: Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Förstärkt skattereduktionen för installation av solceller

Inom ramen för det så kallade gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023.

För den som installerar solceller för 100 000 kronor (inkl. moms) ökar skattereduktionen från 15 000 till 20 000 kronor i och med förslaget.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslaget.

Promemoria: Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning av gratis elbilsladdning på jobbet

Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas till och med sista juni 2026.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet arbetar med en promemoria med förslaget som kommer att remitteras under hösten 2022.

FoU-avdraget förstärks

Taket för nedsättningen i det s.k. FoU-avdraget höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad från 1 juli 2023.

FoU-avdraget innebär att företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och en lägre allmän löneavgift för dessa anställda.

Förslaget innebär att den totala avgiftsreduceringen för ett företag eller en koncern ökar från 1,2 till 3 miljoner kr per månad.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet arbetar med en promemoria med förslaget som kommer att remitteras under hösten 2022.

Avfallsförbränningsskatten avskaffas

Avfallsförbränningsskatten avskaffas den 1 januari 2023.

Skatten infördes i april 2020 och tas ut på avfall som förs in till en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning, bland annat kraftvärmeverk.

Skatteverket har utvärderat avfallsförbränningsskatten och kommit fram till att den inte på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt styr mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, vilket var ett av syftena med skatten när den infördes. Skatten har vidare försvagat lönsamheten för kraftvärme i Sverige och riskerar på sikt att leda till en minskad kraftvärmeproduktion.

Förslaget ingår i budgeten.

Skattenedsättningen för datorhallar slopas

Nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar slopas från den 1 juli 2023.

För datorhallar som omfattas av nedsättningen är skatten i dag 0,6 öre/kWh jämfört med den ordinarie skattesatsen som för närvarande är 36,0 öre/kWh. Skattenedsättningen infördes 2017.

Förslaget syftar till att ge datorhallarna ytterligare incitament till energieffektivisering mot bakgrund av situationen på elmarknaden i dag. 

Förslaget ingår i budgeten.

Slopad koldioxidskatt för kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem

Koldioxidskatten slopas för bränslen som används för att producera värme i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem från 1 januari 2023.

Syftet är att förbättra lönsamheten inom elproduktion i kraftvärmeverk och därmed stimulera ökad produktion.

Koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen i den berörda sektorn kommer fortsatt att prissättas genom utsläppsrätter. Därmed kvarstår tydliga incitament för att långsiktigt minska användningen av fossila bränslen.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslaget.

Promemoria: Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Skattenedsättning på jordbruksdiesel förlängs t.o.m. 31 december 2023

Den tillfälliga utvidgningen av skattenedsättningen på s.k. jordbruksdiesel förlängs i ytterligare ett halvår. Enligt nuvarande regler ska utvidgningen av nedsättningen upphöra vid halvårsskiftet 2023. Skatten på jordbruksdiesel är noll kronor under andra halvåret efter förlängningen.

Syftet med förslaget är att kompensera jord- och skogsbruket för ökade kostnader på viktiga insatsvaror, t.ex. drivmedel. Omkring 26 000 företag beräknas omfattas av skattesänkningen. 

Med jordbruksdiesel avses diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruks­verksamhet.

Förslaget aviseras i budgeten.

Enklare och tydligare kemikalieskatt

Ett antal förändringar görs i lagstiftningen om kemikalieskatten för att göra regelverket enklare och tydligare. Bland annat förenklas reglerna för avdrag så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt och reglerna för begagnade varor förtydligas.

Ändringarna i förslaget föreslås träda i kraft i två steg, 31 december 2022 och 1 juli 2023.

Förslaget ingår i budgeten.

Höjd moms på vissa reparationer

Momsen på reparationer av bland annat cyklar och kläder höjs från 6 till 12 till procent den 1 april 2023. Syftet är att öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslaget.

Promemoria: Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter införs

Det införs nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner till Skatteverket. Syftet är att bekämpa momsbedrägerier.

Förslaget föranleds av ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv och i förordningen om administrativt samarbete på mervärdesskatteområdet. Det nya regelverket ska börja tillämpas den 1 januari 2024.

Förslaget aviseras i budgeten. Finansdepartementet har remitterat betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25).

SOU 2022:25 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter