Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda SOU 2022:8

Publicerad

Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag kan delas upp i fyra delar. Den första delen
handlar om överklagade anställningsbeslut och utredningen ska lämna förslag som säkerställer att myndigheterna följer Statens överklagandenämnds (SÖN) och Överklagandenämnden för högskolans (ÖNH) beslut. Nästa del handlar om att analysera under vilka förutsättningar en statligt anställd bör kunna stängas av från arbetet och om det behövs bestämmelser som reglerar detta. Uppdragets tredje del handlar om att analysera om prövningen i frågor om bl.a. disciplinansvar och avskedande när det gäller professorer ska göras av den anställande myndigheten i stället för av Statens ansvarsnämnd (SAN). Den sista delen handlar om att beskriva myndighetschefers anställningsvillkor samt se över vissa av villkoren.

 

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition