Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. SOU 2021:88

Publicerad

Utred­ningen om arbets­krafts­invand­ring lämnade den 2 februari 2021 del­betän­kandet Ett för­bättrat system för arbets­krafts­invand­ring (SOU 2021:5) där den över­gripande mål­sätt­ningen var att för­bättra den nuvarande regle­ringen för arbets­kraft­invand­ring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invand­ring värnas. Av utred­ningens direktiv framgår också att det är viktigt att det råder goda anställ­nings­villkor och att systemet för arbets­krafts­invand­ring inte miss­brukas av vissa arbets­givare.

Ladda ner:

I detta slut­betän­kande har utred­ningen i huvud­sak haft i upp­drag att

 • kartlägga hur och i vilken utsträckning regelverket för arbets­krafts­invand­ring används för organiserat missbruk
 • kartlägga i vilken utsträck­ning deltids­arbetande arbets­krafts­invand­rare, särskilt i arbets­krafts­inten­siva branscher, är utsatta för exploa­tering
 • kartlägga före­komsten av handel med uppe­hålls­tillstånd för arbete
 • lämna förslag om skärpta straff för arbets­givare som utnyttjar systemet för arbets­krafts­invand­ring och om rätt till skade­stånd för de arbets­tagare som utnyttjas
 • överväga att införa ett nytt brott och alter­na­tiva åtgärder som kan motverka utnytt­jande av arbets­tagare, belysa i vilken utsträck­ning lagen om närings­förbud (2014:836) kan användas i detta avseende samt över­väga en möjlig­het för  arbets­krafts­invand­rare att stanna kvar i landet under uppe­hålls­till­ståndets giltig­hetstid
 • ta ställning till hur marknads­föringen av Sverige som ett land för hög­kvalifi­cerad arbets­kraft­invand­ring och före­tagande kan för­bättras
 • ta ställning till om det finns ett behov av ytter­ligare myndig­hets­sam­verkan vid arbets­kraft­invand­ring.
 • överväga om det nuvarande kravet på fyra månaders anställ­ning vid s.k. spårbyte bör förkortas
 • vid behov lämna författ­ningsförs­lag eller föreslå andra åtgärder.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

  Utred­ningen om arbets­krafts­invand­ring lämnade den 2 februari 2021 del­betän­kandet Ett för­bättrat system för arbets­krafts­invand­ring (SOU 2021:5) där den över­gripande mål­sätt­ningen var att för­bättra den nuvarande regle­ringen för arbets­kraft­invand­ring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invand­ring värnas. Av utred­ningens direktiv framgår också att det är viktigt att det råder goda anställ­nings­villkor och att systemet för arbets­krafts­invand­ring inte miss­brukas av vissa arbets­givare.

 • Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

  Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Lagrådsremiss

Proposition