Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen SOU 2020:35

Publicerad

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att överväga om en funktion för systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller bör införas för att förhindra att felaktiga belopp betalas ut, och för att säkerställa att utbetalningarna sker till rätt mottagare.

Kontrollen över utbetalningarna bör, enligt regeringens direktiv, samordnas och stärkas. Utredningen föreslår att en ny myndighet, Myndigheten för utbetalningskontroll, inrättas den 1 juli 2022.  Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utbetalningsmyndigheten

    I denna lagrådsremiss lämnar regeringen förslag till lagstiftning med anledning av inrättandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Regeringen avser att myndigheten, som bl.a. ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, ska inleda sin verksamhet 2024.

Proposition (1 st)

  • Utbetalningsmyndigheten

    I denna proposition lämnar regeringen förslag till lagstiftning med anledning av inrättandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.