Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018:69

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Ladda ner:

Syftet med utredningens uppdrag har varit att undersöka om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Utredningen har i det sammanhanget haft i uppdrag att bland annat

 • utvärdera tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa,
 • undersöka i vilken utsträckning hedersmotiv beaktas av polis, åklagare och domstolar,
 • ta ställning till om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv i 29 kap. 2 § brottsbalken och oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag på hur en sådan bestämmelse bör utformas,
 • följa det pågående utvecklingsarbetet inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och bedöma om det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att öka förutsättningarna för lagföring för brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa,
 • undersöka hur samverkan mellan olika berörda myndigheter fungerar, och
 • analysera möjligheterna att föra statistik över hedersrelaterade brott och, om det bedöms möjligt, föreslå hur sådan statistik skulle kunna tas fram.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors men även unga mäns och unga hbtq-personers grundläggande fri- och rättigheter. Konsekvenserna av hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabla. Den hedersrelaterade brottsligheten ska bekämpas och det måste göras i större utsträckning än vad som sker i dag.

 • Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

  I lagrådsremissen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Proposition (2 st)

 • Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors men även unga mäns och unga hbtq-personers grundläggande fri- och rättigheter. Konsekvenserna av hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabla. Den hedersrelaterade brottsligheten ska bekämpas och det måste göras i större utsträckning än vad som sker i dag.

 • Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

  I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.