Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism SOU 2018:65

Publicerad

Betänkande av Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism (dir. 2017:75). Syftet med uppdraget är enligt direktiven att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

Uppdraget är indelat i olika delfrågor.

Den första delfrågan innebär att utredningen ska utreda behovet av att information som är sekretessbelagd vid Polismyndigheten på ett enklare sätt än i dag kan lämnas ut till myndigheter och andra aktörer, till exempel skola och socialtjänst, inom ramen för arbetet med att förebygga terrorism.

Enligt den andra delfrågan ska utredningen utreda om information som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt inom socialtjänsten i större omfattning än i dag bör kunna lämnas ut till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inom ramen för arbetet med att förebygga terrorism.

Enligt den tredje delfrågan ska utredningen utreda om ytterligare aktörer som deltar i arbetet med att förebygga terrorism behöver förbättrade möjligheter att utbyta information.

Den fjärde delfrågan, som ligger lite vid sidan av de övriga, innebär att utredningen ska utreda hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen på ett enklare sätt ska kunna få tillgång till uppgifter som hämtas in med hjälp av trängselskattekameror inom ramen för arbetet med att motverka terrorism och hantera konsekvenserna av ett terroristattentat.

Utredningens kartläggning och analys har resulterat i bedömningar och förslag som presenteras i betänkandet. Enligt utredningen förväntas förslagen få positiva konsekvenser för arbetet med att förebygga terroristbrottslighet och hantera konsekvenserna av ett terroristattentat.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

    En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

    Att bekämpa terrorism är ett ytterst angeläget samhällsintresse. En förutsättning för att arbetet mot terrorism ska bli framgångsrikt är att relevanta myndigheter samverkar och kan utbyta information med varandra. Nuvarande sekretessreglering innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och socialtjänsten inte kan utbyta information med varandra på ett ändamålsenligt sätt. Detta är ett hinder för en effektiv samverkan mot terrorism. Regeringen föreslår därför ändringar i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen som ska stärka arbetet med att bekämpa terrorism.

Proposition (1 st)