Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Transporter av frihetsberövade SOU 2011:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 mars 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av verksamheten med transporter av frihetsberövade personer (dir. 2009:14 och dir. 2009:105). Utredningen om transporter av frihetsberövade personer överlämnar härmed sitt betänkande Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7).

Utredningens slutsatser tar upp organisatoriska frågor, den rättsliga regleringen och myndigheternas behov av information i samband med handräckning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Transporter av frihetsberövade

    För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och i syfte att renodla Polismyndighetens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.

Proposition (1 st)

  • Transporter av frihetsberövade

    För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och i syfte att renodla Polismyndighetens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.