Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling Skr. 2022/23:81

Publicerad

Riksrevisionen har i rapporten Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar (RiR 2022:25) redovisat sin granskning av statens arbete för att uppnå en miljömässigt hållbar statlig upphandling. I denna skrivelse behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och de rekommendationer som myndigheten riktar till regeringen.

Ladda ner:

Riksrevisionen bedömer att det saknas tillräcklig uppföljning av vilken ambitionsnivå som myndigheterna har i sitt arbete med miljöhänsyn. Myndigheten rekommenderar att regeringen vidtar åtgärder som leder till att rapporteringen om miljöhänsyn vid upphandling inom miljöledningssystemet förbättras och ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att regelbundet följa upp den nationella upphandlingsstrategin.

Inom Regeringskansliet pågår ett arbete där bl.a. nya krav på myndigheternas redovisning av sitt arbete med anledning av miljöhänsyn övervägs. Regeringen överväger även ändringar i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Ändringarna innebär att myndigheterna ska redovisa uppgifter om i vilken omfattning och i vilket skede av upphandlingsprocessen det ställs krav eller görs analyser med anledning av miljöhänsyn. Regeringen avser också att se över den nationella upphandlingsstrategin, i syfte att ta fram en mer praktiskt inriktad handlingsplan som innehåller uppföljningsbara åtgärder tänkta att underlätta för leverantörer och stötta inköpsorganisationer. Regeringen bedömer att dessa åtgärder kan leda till ett mer heltäckande underlag om myndigheternas arbete med miljöhänsyn, samt en förbättrad statistik och uppföljning av arbetet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.