Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden Skr. 2022/23:50

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20).

Ladda ner:

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se till att Folkbildningsrådets myndighetsroll i kontrollen och uppföljningen av statsbidraget klargörs och förstärks. Riksrevisionen rekommenderar också regeringen att säkerställa att Folkbildningsrådets återrapportering omfattar resultatet av rådets genomförda riskanalyser, avvikelsehantering, kontroller och uppföljning samt uppgifter om studieförbundens ekonomi för att få bättre insyn i hur statsbidraget används. Riksrevisionen lämnar även rekommendationer till Folkbildningsrådet.

Regeringen konstaterar att enligt den sakpolitiska överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (Tidöavtalet) ska systemet för stöd till folkbildningen reformeras. En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. Genom reformen ska folkbildningen effektiviseras.

För närvarande gör Utredningen om styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden (U 2022:01) en översyn av modellen för fördelning av statsbidrag till folkbildningen för att säkerställa att folkbildningen styrs effektivt. I utredningens uppdrag ingår att utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs (dir. 2022:75). Uppdraget ska slutredovisas senast den 19 februari 2024.

Regeringen konstaterar vidare att Folkbildningsrådet och Studieförbunden i samverkan bedriver ett utvecklingsarbete. Regeringen bedömer dock att det behövs ytterligare åtgärder på kort sikt för att utveckla en mer transparent styrning och ett mer förutsägbart system för kontroll. Regeringen har därför skärpt återrapporteringskraven i riktlinjerna till Folkbildningsrådet för 2023 för användningen av statsbidraget till folkbildningen och stramat upp skrivningarna om användande av medel för egna förvaltningskostnader i regleringsbrevet för 2023 för anslag 14:1–14:4 inom utgiftsområde 17. Inom Regeringskansliet övervägs även ändringar i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen i syfte att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter. I sammanhanget kan nämnas att regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera hur vissa myndigheter och organisationer, bl.a. Folkbildningsrådet, arbetar för att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd och med att säkerställa att stödet används i enlighet med uppställda villkor. I uppdraget ingår även att kartlägga myndigheternas och organisationernas rättsliga och administrativa förutsättningar för att säkerställa korrekta utbetalningar.

Med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...