Skrivelse från Justitiedepartementet

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021 Skr. 2022/23:30

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för hur bestäm­melserna i rätte­gångs­balken om hemlig avlyss­ning av elektro­nisk kommu­nikation, hemlig över­vakning av elektro­nisk kommu­nikation, hemlig kamera­över­vakning och hemlig rums­avlyss­ning vid förunder­sökning i brott­mål har tillämpats under 2021.

Ladda ner:

Regeringen redogör också för hur lagen (2020:62) om hemlig data­avläsning har tillämpats under året. Även tillämp­ningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att för­hindra vissa särskilt all­varliga brott redo­visas. Skrivelsen omfattar också en redo­görelse av inhämt­ningen av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämt­ning av upp­gifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekämpande myndig­heternas under­rättelse­verk­samhet. Slutligen omfattar skrivelsen använd­ningen av dessa tvångs­medel i Säkerhets­polisens verk­samhet.