Skrivelse från Justitiedepartementet

Anmälan av föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer ska ges tillfälligt skydd Skr. 2021/22:271

Publicerad

I skrivelsen anmäls att regeringen den 7 april 2022 har beslutat om en förord­nings­ändring som inne­bär att ytter­ligare personer – utöver de som omfattas av rådets beslut om att aktivera mass­flykts­direk­tivet – får ges uppe­hålls­tillstånd med till­fälligt skydd i Sverige.

Ladda ner:

Utvidgningen inne­bär att inte endast den som lämnade Ukraina den 24 februari 2022 eller senare har rätt till uppe­hålls­tillstånd med tillfälligt skydd, utan även den som rest in i Sverige under perioden från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022 och fortsatt att vistas här, förut­satt att han eller hon i övrigt upp­fyller villkoren för till­fälligt skydd. Anmälan om förord­nings­ändringen görs i enlighet med 21 kap. 3 § andra stycket utlännings­lagen.

Förord­ningen trädde i kraft den 26 april 2022.