Riksrevisionens rapport om etablering av utrikes födda genom företagande Skr. 2012/13:146

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet och Almis lånefinansiering är effektiva insatser för utrikes födda som vill starta företag.

Granskningen visar att Arbetsförmedlingens stöd till start av näringsverksamhet och Almis lån möjliggör för fler utrikes födda att starta och driva företag. Enligt Riksrevisionen saknar dock såväl regeringen som Arbetsförmedlingen tillräckliga kunskaper om vilka effekter stöd till start av näringsverksamhet har för gruppen utrikes födda. Även Almis uppföljning har brister, vilket påverkar kunskapen om utlåning till utrikes födda företagare.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen skaffar sig mer kunskap om hur stöden når fram till utrikes födda och vilken effekt de har för deras företagande. Regeringen rekommenderas vidare att följa upp att Almi utvecklar sin uppföljning så att den svarar mot regeringens krav i ägardirektivet. Arbetsförmedlingen rekommenderas att se till att handlingsplaner upprättas och att uppföljning görs för dem som får stöd till start av näringsverksamhet. Arbetsförmedlingen rekommenderas också att följa upp att handläggningsrutinerna är anpassade för de utrikes födda som får del av stödet och sysselsättnings- och inkomsteffekter för dessa samt återrapportera resultatet till regeringen.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen bedömer att det nya arbetssätt vid Arbetsförmedlingen som har genomförts under 2012 och som kontinuerligt utvecklas, ger förutsättningar för en effektivisering av arbetet med att upprätta handlingsplaner. Arbetssättet säkerställer också att uppföljning görs av de insatser som vidtagits för samtliga inskrivna hos Arbetsförmedlingen, däribland utrikes födda som tar del av programmet stöd till start av näringsverksamhet. Riksrevisionens rapport är ett viktigt underlag för Arbetsförmedlingens fortsatta arbete, som regeringen kommer att följa.

Vidare har regeringen inlett ett arbete med att utveckla indikatorer för uppföljning av de statliga kapitalförsörjningsaktörernas insatser, däribland Almis insatser, och börjat se över ägaranvisningen för Almi.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.