Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2012 Skr. 2011/12:148

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012 (RiR 2011:30).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende redovisningen av potentiell BNP. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och strävar efter att öka tydligheten i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.

Regeringen instämmer däremot endast delvis i Riksrevisionens iakttagelser avseende uppföljningen av överskottsmålet. På detta område avser regeringen inte att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.