Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ett utvidgat utreseförbud för barn Prop. 2023/24:72

Publicerad

Regeringen föreslår att utreseförbudet i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, utvidgas.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att:

  • utreseförbud ska kunna beslutas om ett barn riskerar att föras utomlands eller lämnar Sverige och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU. Det kan röra sig om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön. Det kan också handla om den unges missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. 
  • sekretess ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos Polismyndigheten i verksamhet som syftar till att upprätthålla ett utreseförbud, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs. 
  • straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas till att även omfatta gärningar där ett barn under 15 år förs bort eller annars undanhålls, om gärningen är ägnad att hindra att vård enligt LVU påbörjas. 
  • lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett utvidgat utreseförbud för barn

    Regeringskansliet har utrett om det behövs ett utvidgat utreseförbud för barn och tagit ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde borde se ut. Regeringskansliet har tagit ställning till hur ett utreseförbud kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Regeringskansliet har även utrett om straffansvaret för egenmäktighet med barn borde utvidgas till att omfatta fall där beslut om omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVU har meddelats men inte verkställts.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett utvidgat utreseförbud för barn

    Regeringen vill utvidga det nu gällande utreseförbudet i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Utreseförbud föreslås kunna beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU.

Proposition (1 st)

Laddar...