Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Samverkan om kontracykliska buffertvärden Prop. 2023/24:65

Publicerad

Ladda ner:

Makrotillsyn handlar om att identifiera och hantera riskerna i det finansiella systemet i syfte att bevara finansiell stabilitet. En av makrotillsynsåtgärderna i EU:s regelverk om kapitaltäckning för banker ställer krav på att banker ska ha en kontracyklisk kapitalbuffert. Kravet syftar till att det svenska banksystemet ska ha tillräckligt med kapital för att säkerställa kreditmarknadens funktionssätt också vid kritiska perioder.

Finansinspektionen beräknar det kontracykliska buffertriktvärdet, som ligger till grund för beslut om att fastställa eller ändra det kontracykliska buffertvärdet. Det kontracykliska buffertvärdet ligger i sin tur till grund för beräkningen av storleken på bankernas kontracykliska kapitalbuffertar. Ett beslut om det kontracykliska buffertvärdet kan få betydelse för penningpolitiken.

I propositionen föreslås därför att Finansinspektionen ska samverka med Riksbanken om kontracykliska buffertvärden. Finansinspektionen ska ge Riksbanken tillfälle att yttra sig innan inspektionen beräknar det kontracykliska buffertriktvärdet och innan inspektionen fattar beslut om det kontracykliska buffertvärdet.

I propositionen föreslås också att svensk rätt ska anpassas till EU:s regelverk om hantering av finansiella företag i kris och EU:s regelverk om gränsöverskridande betalningar i euro. Förslagen är av rättelsekaraktär. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Laddar...