Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar Prop. 2023/24:41

Publicerad

Kommuner har rätt till ersättning ur kärnavfallsfonden för kostnader för att informera allmänheten i frågor som rör samtliga i dag planerade och befintliga slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall och för den prövning som kommunerna ska göra i samband med tillåtlighetsprövningen av slutförvar enligt miljöbalken.

Ladda ner:

I propositionen föreslås att kärnavfallsavgiften ska finansiera fler av
kommunernas kostnader för insatser i samband med hantering och
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Förslagen innebär att
kommunerna kommer att kunna få ersättning ur kärnavfallsfonden för
insatser i samband med

  • stegvis prövning av utbyggnaden av slutförvaret för radioaktivt
    driftavfall och slutförvaret för använt kärnbränsle och medverkan vid
    samråd om lokala miljöfrågor kopplade till dessa förvar
  • granskning av programmet för allsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet som tas fram vart tredje år.

Syftet med förslagen är att skapa bättre förutsättningar för en allsidig
bedömning och granskning av slutförvaringens miljö- och säkerhetskonsekvenser och för allmänhetens insyn i arbetet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.