Proposition från Finansdepartementet

Ökad motståndskraft i betalningssystemet Prop. 2023/24:8

Publicerad

Ladda ner:

Ett clearingbolag bedriver verksamhet med clearing och avveckling av
betalningar (clearingverksamhet), dvs. förmedlar betalningar mellan
banker i ett clearing- eller avvecklingssystem. Den svenska lagstiftningen
för clearingverksamhet är föråldrad och har inte anpassats till
digitaliseringen eller till vad som gäller internationellt. Av den
anledningen och för att öka motståndskraften i betalningssystemet föreslås
att det ska införas en ny lag om clearing och avveckling av betalningar.

I propositionen föreslås bl.a. att

  • definitionen av clearingverksamhet ska utvidgas till att omfatta hela
    clearing- och avvecklingsprocessen,
  • det ska ställas krav på bl.a. riskhantering, beredskap, cybersäkerhet, kapital samt styrning, och
  • det ska ställas krav vid utkontraktering av clearingverksamhet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)