Proposition från Justitiedepartementet

Vissa frågor om justitieråd och om advokater Prop. 2022/23:135

Publicerad

I propositionen föreslås lag­ändringar som innebär att pensio­nerade justitie­råd ska få förordnas att till­fälligt tjänstgöra i Högsta domstolen och Högsta förvaltnings­domstolen i större utsträckning än vad nuvarande reglering tillåter.

Ladda ner:

Enligt förslaget ska pensio­nerade justitieråd tillfälligt få förordnas även vid arbetstoppar och vakanser. Förord­nandena ska vara tids­begränsade och gälla i högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får ett förord­nande förlängas med högst sex månader i taget. Regeringen föreslår också ändringar som innebär en justering av den straff­avgift som kan tilldelas en advokat i samband med att advokaten får en varning av Sveriges advokat­samfunds disciplin­nämnd. Enligt förslaget ska beloppen höjas från som lägst 1 000 och som högst 50 000 kronor till som lägst 10 000 och som högst 250 000 kronor. Det föreslås också att den advokat som tilldelats en straff­avgift ska kunna över­klaga beslutet till en särskilt inrättad nämnd – Sveriges advokat­samfunds straff­avgifts­nämnd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.