Proposition från Socialdepartementet

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen Prop. 2022/23:131

Publicerad

Digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan öka tryggheten för den enskilde och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att underlätta användningen av sådan teknik har regeringen överlämnat propositionen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen, Prop. 2022/23:131 med ett tydligare regelverk för detta.

Ladda ner:

 • I propositionen föreslås en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar möjligheten att använda digital teknik när insatser ges i form av hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Exempel på
  digital teknik är trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden.
 • Det föreslås också ändringar i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten för att stärka skyddet för personuppgifter.
 • Bland annat föreslås vissa bestämmelser om dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik med funktioner som innebär monitorering, sensorering eller positionering.
 • Vidare föreslås att den som beviljats en insats som genomförs med digital teknik ska samtycka till behandlingen av personuppgifter. Om insatsen medför behandling av personuppgifter som avser en närstående som stadigvarande sammanbor med den som beviljats insatsen, ska även den närstående samtycka till behandlingen.
 • Det föreslås även bestämmelser om villkor för behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.
 • Det föreslås dessutom en rättelse av en felaktig hänvisning i lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Ändringarna i socialtjänstlagen och lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.
Ändringen i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Framtidens teknik i omsorgens tjänst

  Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Regeringen föreslår en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik när insatser ges vid hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen. Exempel på digital teknik är trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden.

Proposition (1 st)

 • Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan öka tryggheten för den enskilde och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att underlätta användningen av sådan teknik har regeringen överlämnat propositionen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen, Prop. 2022/23:131 med ett tydligare regelverk för detta.

Riksdagsbeslut