Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk Prop. 2021/22:270

Publicerad

Ladda ner:

Nedsättningen av koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska utökas till 2 262 kronor per kubikmeter för diesel som används under tiden från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022. För sådan dieselanvändning under tidsperioden medges även en nedsättning av energiskatten med 2 478 kronor per kubikmeter.

För diesel som används för sådana ändamål under tiden från och med
den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022 utökas nedsättningen av
koldioxidskatten till 2 292 kronor per kubikmeter. För sådan dieselanvändning under tidsperioden medges även en nedsättning av
energiskatten med 1 061 kronor per kubikmeter.

Förslagen medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 juli men ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2022. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för förbrukning som skett före den 1 januari 2022.

I lagen om skatt på energi införs en ny tillfällig bestämmelse som
innebär att skattebefrielse aldrig kan medges med högre belopp än de
skattesatser som gäller då skattskyldigheten inträder för det bränsle som har förbrukats. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2022 och upphör att gälla den 30 juni 2023.
Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...