Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina Prop. 2021/22:269

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022.

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen ett samlat förslag på pensionsområdet. Det innebär en höjning av garantipensionen och höjt bostadstillägg för pensionärer. Ändringarna tillämpas för tid fr.o.m. den 1 augusti 2022.

Därutöver innehåller propositionen med vissa justeringar de förslag som ingick i propositionen Vårändringsbudget för 2022 (prop. 2021/22:99), med undantag för förslaget om en ny förmån till pensionärer med låga inkomster. Propositionen innehåller även de förslag som lämnades i propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina (prop. 2021/22:255).

Förslagen i denna proposition lämnas mot bakgrund av att riksdagen den 15 juni 2022 avslog förslagen i de tidigare lämnade propositionerna (bet. 2021/22:FiU21, rskr. 2021/22:402 och 403).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...