Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Aktivitetskravet i plan- och bygglagen Prop. 2021/22:226

Publicerad

I propositionen föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Ladda ner:

Förslaget innebär en begränsning av det s.k. aktivitetskravet i plan- och
bygglagen. Kravet innebär att en kommuns beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som huvudregel endast får överklagas av den som före utgången av granskningstiden – som är en del av den process som föregår kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan – skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Förslaget innebär att aktivitetskravet inte längre ska gälla för den som
vill överklaga en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som avser ett s.k. MKB-projekt, dvs. ett sådant byggprojekt som omfattas av kraven i MKB-direktivet. Bakgrunden till förslaget är en dom från EU-domstolen och att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige har genomfört direktivet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

    I promemorian föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Bakgrunden till förslaget är en dom från EU-domstolen och att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige genomför MKB-direktivet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

    I lagrådsremissen föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Proposition (1 st)

  • Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

    I propositionen föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Laddar...