Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Prop. 2021/22:187

Publicerad

I propositionen föreslås de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Ladda ner:

Direktivet innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som
tilldelas efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bl.a. kollektivtrafik,
uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, s.k.
minimimål. Minimimålen avser referensperioder och skiljer sig åt mellan
medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika slag av fordon.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)