Proposition från Finansdepartementet

Statistik på upphandlingsområdet Prop. 2018/19:142

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser, även de som enligt bestämmelser i EU-direktiven om upphandling ska annonseras genom Europeiska kommissionens publikationsbyrå och dess annonsdatabas.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara registermyndighet och registrera annonsdatabaser. En annan myndighet än registermyndigheten ska vara statistikmyndighet och ha huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet. Statistikmyndigheten ska ansvara för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig. Detta ska främst ske genom att en nationell statistikdatabas för upphandling skapas.

Förslagen ändrar inte grundförutsättningarna för annonsering av upphandlingar i Sverige. Annonseringen kommer även fortsättningsvis att ske på en konkurrensutsatt marknad.

Förslagen genomförs i huvudsak genom en ny lag som föreslås träda i
kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Statistik på upphandlingsområdet

    I lagrådsremissen föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)