Proposition från Finansdepartementet

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen Prop. 2017/18:145

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som syftar till att förbättra och öka
skyddet för hotade och förföljda personer. Regeringen föreslår att
kvarskrivning ska ersättas av skyddad folkbokföring, som ska vara ett
mer flexibelt institut. Skyddad folkbokföring ska bl.a. få ske på annan ort än den gamla folkbokföringsorten, utan att personen flyttar och kunna ges för obestämd tid. Förslaget gör det möjligt att i större utsträckning ge ett skydd som är bättre anpassat efter vars och ens specifika situation. Socialnämnden ska under vissa förhållanden kunna ansöka om skyddad folkbokföring för barn. Skatteverket föreslås ska lämna stöd till den som har medgetts skyddad folkbokföring så att skyddet kan upprätthållas.

Regeringen lämnar också förslag om en förstärkt sekretess för
uppgifter om personer med skyddad folkbokföring som är parter i mål
och ärenden hos alla myndigheter och domstolar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

I propositionen föreslås också några åtgärder som syftar till att
förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska få möjlighet att
avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra
kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Folkbokföringsbrott införs på nytt. Straffansvar inträder när någon uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet och åtgärden innebär fara i bevishänseende. Det ska även vara möjligt att dömas för grovt folkbokföringsbrott. Ringa fall är dock undantagna från straffansvar.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.