Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför det egna området under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Ladda ner:

Kommunala stadsnät ska få bedriva verksamhet i det utbyggda nätet på samma sätt som i bredbandsnätet i den egna kommunen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

    Denna promemoria föreslås en ny lag om undantag från lokaliserings-principen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbands-infrastruktur.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför det egna området under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Proposition (1 st)

  • Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

    I propositionen föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att hel- eller delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser och föreningar kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Sådana aktörer ska få bedriva verksamhet i det utbyggda nätet på samma sätt som i bredbandsnätet i den egna kommunen.