Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i arbetsvillkoren

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i arbetsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

    I detta betänkande redovisas uppdraget och förslag till åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Betänkandet innehåller också en kartläggning för att undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)