Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om ekonomiska styrmedel för en cirkulär ekonomi Dir. 2023:141

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 16 juni 2022 kommittédirektiv om ekonomiska
styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi (dir. 2022:67).
Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 april 2024.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
30 september 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition