Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Stärkt beredskap inför framtida pandemier Dir. 2023:106

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av regleringen av smittskydd för att bättre anpassa den till situationer med omfattande smittspridning.

Ladda ner:

I utredarens uppdrag ingår också att lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier, att se över vissa organisatoriska frågor som rör smittskyddsläkare samt att lämna förslag på utformning av ett nationellt samordningsansvar för vårdhygienfrågor. Syftet är att stärka beredskapen inför framtida pandemier.


Utredaren ska bl.a.
• analysera och ta ställning till om smittskyddslagen (2004:168) ska anpassas till situationer med omfattande smittspridning,
• analysera och föreslå nya bestämmelser för att motverka trängsel,
• analysera och ta ställning till om en handlingsprincip ska införas,
• lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier,
• analysera och ta ställning till vissa organisatoriska frågor som rör smittskyddsläkare,
• analysera och föreslå hur ett nationellt samordningsansvar för vårdhygienfrågor bör utformas, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.