Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Säkerhetspolisens informationshantering Dir. 2023:64

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av de bestäm­melser som reglerar Säker­hets­polisens behandling av person­uppgifter som rör nationell säkerhet. Syftet är att skapa ända­måls­enliga regler som är anpas­sade efter dagens behov och möjlig­heter. Reglerna bör som utgångs­punkt ge Säker­hets­polisen ökade möjligheter att behandla person­uppgifter, särskilt vad gäller att samla in, sortera, lagra, bearbeta och analysera information med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Ladda ner:

Utredaren ska noga väga myndig­heternas behov av att behandla person­uppgifter mot den enskildes rätt till skydd för sin person­liga integritet. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författ­nings­förslag. 

Inom ramen för en översyn av regleringen ska utredaren bland annat

  • beskriva dagens rättsliga möjligheter för Säkerhets­polisen att behandla person­uppgifter, särskilt vad gäller att samla in, sortera, lagra, bearbeta och analysera information med hjälp av tekniska hjälpmedel,
  • undersöka i vilken utsträck­ning dagens regel­verk försvårar en effektiv informa­tions­hantering i Säker­hets­polisens verk­samhet,
  • lämna förslag som gör att information kan hanteras av Säkerhets­polisen på ett mer ända­måls­enligt sätt än i dag, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.