Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler vägar till arbetslivet (U 2022:03) Dir. 2023:31

Publicerad

Ändring i uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 juni 2022 kommittédirektiv om fler vägar till
arbetslivet (dir. 2022:74). Enligt direktiven ska utredaren bl.a. analysera för- och nackdelar med hur dagens system för övergången från grund- till gymnasieskola är konstruerat, samt vid behov lämna förslag på förändringar för att elever som haft svårt att nå målen i grundskolan ska ges bättre möjligheter att förbereda sig för arbetslivet. Direktiven skulle kunna innebära att utredningen föreslår förändringar när det gäller förekomsten av en gräns mellan godkänt och icke godkänt resultat i betygssystemet.

Uppdraget avgränsas nu på så sätt att utredaren inte ska lämna förslag till förändringar när det gäller förekomsten av ett betyg för icke godkänt resultat, betyget F. Betygssystemet ska även fortsättningsvis ha en gräns mellan godkänt och icke godkänt resultat.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 5 juni
2024.