Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Arbetsskadeutredningen Dir. 2023:21

Publicerad

Arbetsskadeutredningen ser i sitt pågående uppdrag över arbetsskadeförsäkringen. Regeringen utökar nu uppdraget. Detta eftersom finansieringen av arbetsskadeförsäkringen bedöms sakna ekonomiska drivkrafter för en enskild arbetsgivare att förebygga arbetsskador och att motverka långa sjukskrivningar.

Ladda ner:

Utredaren får nu även i uppdrag att

  • analysera hur finansieringen av arbetsskadeförsäkringen i större utsträckning kan ta hänsyn till risker i enskilda arbetsmiljöer för att därigenom öka arbetsgivares ekonomiska drivkrafter att ta ansvar för att förebygga arbetsskador och främja arbetstagares återgång i arbete,
  • beakta och analysera om en ändrad finansiering av arbetsskadeförsäkringen kan medföra selektering bland olika grupper, i synnerhet i vilken mån detta kan påverka gruppen långtidsarbetslösas anställbarhet, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska, som tidigare angivits, redovisas senast den 1 augusti 2023.