Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Åtgärder mot otillåten påverkan och korruption Dir. 2022:112

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av vilka åtgärder som behövs för att mot­verka otillåten påverkan och korruption. Översynen ska omfatta statlig, regional och kom­munal verk­samhet samt närings­liv med särskilt fokus på verk­samhet som är offentligt finansi­erad. Syftet med utred­ningen är att säker­ställa att sam­hället vidtar tillräck­liga åtgärder på kort och lång sikt för att före­bygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • samman­ställa kunskap om otillåten påverkan och korruption,
  • analysera risk­faktorer för otillåten påverkan och korruption, samt
  • föreslå åtgärder för att före­bygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption.

Uppdraget ska redo­visas senast den 5 januari 2024.