En nationell bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen, Dir. 2022:77 Dir. 2022:77

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska ta fram förslag till en strategi för en hållbar,
konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi samt, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att främja bioekonomins utveckling. Syftet är att främja hållbar tillväxt, förnyelse och sysselsättning i hela landet, bidra till miljö- och klimatnytta samt att skapa en förstärkt försörjningsförmåga och minskad sårbarhet i samhället, baserat på biomassa från skogs-, jordbruksoch fiskerinäringarna samt restråvaror i livsmedelsförädlingen.

Utredaren ska bl.a.

• ta fram förslag till en nationell strategi, ett eller flera uppföljningsbara
mål och, vid behov, åtgärder för en hållbar, konkurrenskraftig och
växande bioekonomi, samt
• analysera genomförbarheten i och, om utredaren bedömer det lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande
biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara
förnybara drivmedel. Negativa effekter på bevarandet av den biologiska mångfalden ska minimeras.

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15
februari 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition