Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 Dir. 2021:106

Publicerad

Uppdraget ändras och förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ändras bland annat enligt följande:

− Utredaren ska inte längre, efter att en delredovisning har lämnats, arbeta med uppdragen i de ursprungliga direktiven. Det innebär att utredaren
ska avsluta uppdraget att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt
och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande, uppdraget att identifiera strategiska vägval för att skapa
förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19, samt
uppdraget att verka för att Sveriges agerande vad gäller tillgång till
vaccin mot covid-19 sker på ett sätt som bidrar till och är samordnat
med internationella processer.
− Utredaren ska i stället verka för att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 bland annat genom EU-gemensamma förhandlingar och
identifiera möjligheter att avyttra vaccin mot covid-19.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition