Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 Dir. 2020:74

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en kommission att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Ladda ner:

Med länder av betydelse ska komissionen internationellt jämföra olika åtgärder och dess effekter.

Kommissionen ska bland annat:

 • utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att hantera virusutbrottet och utbrottets effekter,
 • utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under
  pandemin,
 • utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen, och
 • lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. En första delredovisning ska lämnas senast den 30 november 2020 och en andra delredovisning senast den 31 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Sverige under pandemin

  Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

 • Sverige under pandemin Volym 1 och 2

  Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

 • Äldreomsorgen under pandemin

  I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition