Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande Dir. 2020:121

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 13 december 2017 kommittédirektiv om att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i (dir. 2017:126). I tilläggsdirektiv (dir. 2020:15) beslutade regeringen att utredaren även ska se över delar av plan- och bygglagen, för att stärka förutsättningarna för bl.a. transporteffektivitet. Samtliga uppdrag skulle redovisas senast den 31 december 2020.

Utredningstiden för uppdraget enligt tilläggsdirektiven förlängs. Det uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Stärkt planering för en hållbar utveckling

    Utredningen Samordning för bostadsbyggande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

  • Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

    Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126). Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Detta betänkande behandlar den del av uppdraget som avser att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen.

Lagrådsremiss

Proposition